CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-CTAD
Uluslararası Hakemli Dergi

Yayın Aralığı: Yılda iki sayı (Haziran-Aralık) Başlangıç: 2005 ISSN: 1305-1458 E-ISSN: 2147-1592

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin amacı, dünyadaki gelişmeler ışığında; Türkiye Cumhuriyeti tarihini Osmanlı modernleşme döneminden başlayarak siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele alan bilimsel çalışmaları ortaya koymak; bu alanda tartışma zemini oluşturmak ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktır. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin tarihî mirasın bir gereği olan coğrafî komşuluk ilişkilerini inceleyen bilimsel çalışmalarla, pek çok farklı disiplinden (sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, antropoloji, sosyal psikoloji, uluslararası ilişkiler vd.) faydalanılarak eleştirel bir yaklaşımla tarih bilimini inceleyen yazılara yer verilmektedir.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ESCI-Thomson Reuters/Web of Science; SCOPUS-Elsevier; TÜBİTAK-ULAKBİM TR-DİZİN; EBSCO; ERIH PLUS; Historical Abstracts; Index Islamicus; Middle Eastern and Central Asian Studies; MLA (Modern Language Association) ve ProQuest indeksleri tarafından taranmaktadır.

  • Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin 2005-2008 yılları arasında çıkan sayılarında (Sayı 1-8) yer alan makaleler taranıp dijital ortama aktarılmış ve açık erişimle okuyucuların kullanımına sunulmuştur. Süreçte emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi Müdürü Sayın Mustafa Birol Ülker ve Kütüphane çalışanlarına içten şükranlarımızı sunarız. - 5 Şubat 2024
  • Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler tam metin erişimli olarak İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri Tabanı’na eklenmiştir. - 20 Ocak 2024

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 20. SAYI 40. BAHAR 2024 (Yayın Tarihi: 30 Haziran 2024)

İçindekiler
Kapak/Künye

Cenay BABAOĞLU – Mete YILDIZ – Uğur SADİOĞLU
The Role of Communication Technology Diffusion in Government Transformation: The Ottoman Empire Example (1823-1923)
Tam Metin

1

Feyza KURNAZ ŞAHİN
Birinci Dünya Savaşı’nda Beyrut’ta Haberleşme Üzerinde Sansür ve Gözetim: Beyrut Askerî Sansür Müfettişliği ve Faaliyetleri
Tam Metin

33

Halil ÖZCAN
Telgrafçı İhsan (Pere) Bey’in Balkan Savaşı Esaret Anıları
Tam Metin

69

Rahman NURDUN
Alman Subayların Askerî Modernleşme Üzerindeki Etkisi: Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu ve Milliyetçi Çin’in Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Tam Metin

101

Serkan KEÇECİ
Emperyal Merkez ve Taşra Arasında: A. M. Dondukov-Korsakov ve Kafkasya’da ‘Rus’ Olmayanlar Konusundaki Tutumu (1882-1890)
Tam Metin

129

Tansu Barış MAHMUTOĞLU
Enver Paşa’nın Türkistan’daki Faaliyetlerinin ABD Basınına Yansıması (1921 – 1922)
Tam Metin

161

Mustafa ARIKAN
Misâk-ı Millî’nin Kabulünden Önce Osmanlı Barışına İlişkin Olarak Dönemin Basınında Öne Çıkan Bazı Yaklaşımlar
Tam Metin

195

Nalan TURNA – Esra BOLAT
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Bir Aile Dergisi: “Aile Dostu” ve Okuyucu Kitlesi
Tam Metin

225

Serap YEŞİLTUNA
Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını “Ana” Dergisinde Kadın Algısı
Tam Metin

269

Ömer OBUZ
İkinci Dünya Savaşı Süreci’nde Bir Polemik: Türkler Ecnebilerle Evlenmeli mi?
Tam Metin

301

Sadık SARISAMAN
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Azınlıkların ve Yabancıların Türklüğe Hakaret Suçları Üzerine (1926 - 1938)
Tam Metin

325

Sadık ERDAŞ
Türk Diplomatik Arşivi Belgelerinde Selim Sarper’in Moskova Büyükelçiliği (1944-1946)
Tam Metin

359

Şakire ÇİMENLİ
Çizgiler Üzerinden Notalar Savaşı: 1946 Sovyetler Birliği Muhtırası
Tam Metin

393

Bu Sayının Hakemleri

 

Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar